Stopniowanie przymiotników - język francuski

Stopniowanie przymiotniów w języku francuskim jest bardzo proste i na szczęście jest też mało wyjątków i "nieregularności".

stopień równy aussi....que równie Elle est aussi belle que sa mère. Ona jest tak piękna jak jej matka.
stopień wyższy plus....que bardziej Ce livre est plus intéressant que le film. Ta książka jest bardziej interesująca niz film.
moins....que mniej Ce livre est moins intéressant que le film. Ta książka jest mniej interesująca niż film.
stopień najwyższy le plus .... najbardziej + przymiotnik r.męskiego Mon père est le plus intelligent. Mój tato jest najinteligentniejszy.
la plus .... najbardziej + przymiotnik r.żeńskiego Sa voiture est la plus rapide. Jego samochód jest najszybszy.
le moins .... najmniej + przymiotnik r.męskiego Pierre est le moins préparé. Pierre jest najmniej przygotowany.
la moins .... najmniej +
przymiotnik r.żeńskiego
Julie est la moins amusante de la classe. Julie jest najmniej zabawna z całej klasy.

UWAGA! Jeżeli przymiotniki są w liczbie mnogiej to w stopniu najwyższym rodzajnik le i la zmieniamy na les i oczywiście uzgadniamy przymiotnik z liczbą mnogą.
Jeśli que - niż występuje przed słowami zaczynającymi się na samogłoskę to skracamy je do qu' .Poniżej znajdzieie tabelkę z przymiotnikami, których stopniowanie jest nieregularne:

bon dobry bonne dobra
meilleur lepszy meilleure lepsza
le meilleur najlepszy la meilleure najlepsza

mauvais zły mauvaise zła
pire gorszy pire gorsza
le pire najgorszy la pire najgorsza

Kiedy w zdaniu występuje przymiotnik meilleur(e) - lepszy(a) to w drugiej części zdania złożonego stawiamy ne - niż przed wyrażeniem, które porównujemy:

Ta coiffure est meilleure aujourd'hui qu'elle n'était hier. Twoja fryzura jest lepsza dziś niż była wczoraj.
Ce livre est meilleur qu'il ne paraissait. Ta książka jest lepsza niż się wydawało.
Ces vacances sont meilleures qu'elles n'étaient l'année dernière. Te wakacje są lepsze niż były w zeszłym roku.

UWAGA! Po stopniu najwyższym przymiotnika używa się trybu subjonctif (zasady jego tworzenia znajdziecie w odpowiedniej zakłądce)!

C'est la plus belle fille que je connaisse. To najpiękniejsza dziewczyna, jaką znam.
C'est le plus intéressant livre que j'aie lu. To najciekawsza książka jaką czytałam.
Il est la plus ennuyeuse personne que j'aie rencontrée. On jest najnudniejszą osobą, jaką spotkałem.


Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.